สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

https://drive.google.com/file/d/0BzVtPU5ok_RTbm5jTjBZa1F3aWs/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BzVtPU5ok_RTRDVncFFHQlJMM28/edit?usp=sharing