หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
     ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
     ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Information Technology)
     ชื่อย่อ : B.S. (Information Technology

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

4.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
         เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. นำองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
     2. บริหารจัดการและดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษาและบุคคลภายนอกเพื่อส่งเสริมให้เกินการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
     4. มีการส่งเสิรมแนวคิดแบบบูรณาการสำหรับองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
     5. มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ บทความหรือผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สังคม 
     6. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาต่อในปริญญาที่สูงขึ้น

5.ระยะเวลาการศึกษา 
     ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  4 ปี โดยใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

6.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา   
     1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     2. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ   
     4. นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเว็บไซต์  
     5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย   
     6. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

·        หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

o   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

0001101

จิตวิทยาทั่วไป

General Psychology

3(3-0-6)

0001102

สังคมวิทยา

Sociology

3(3-0-6)

0001104

การพัฒนาความสามารถเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Capability Development for Change

3(3-0-6)

0001106

สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

Mental Health of the Old Age

3(3-0-6)

0001108

การสร้างอาชีพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

Career-Making by Local Wisdom

3(3-0-6)

o   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

0001201

ตรรกวิทยา

Logic

3(3-0-6)

0001202

ปรัชญา

Philosophy

3(3-0-6)

0001203

มนุษย์กับวรรณกรรม

Man and Literature

3(3-0-6)

0001205

อารยธรรมเปรียบเทียบ

Comparative Civilization

3(3-0-6)

0001207

สังคีตนิยม

Music Appreciation

3(3-0-6)

o   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 15 หน่วยกิต

0002002

การใช้ภาษาไทย

Thai Language Usage

3(3-0-6)

0002101

ภาษาอังกฤษ 1

English I

3(3-0-6)

0002102

ภาษาอังกฤษ 2

English II

3(3-0-6)

0002203

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

English for Science I

3(3-0-6)

0002204

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2

English for Science II

3(3-0-6)

o  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต

0003001

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Human and Environment

3(3-0-6)

·        หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต

o  กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต

1) คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 หน่วยกิต

6002104

สถิติเบื้องต้น

Introduction to Statistic

3(3-0-6)

6002105

คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง

Discrete Mathematics

3(3-0-6)

6002106

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์

Calculus for Science                     

3(3-0-6)

6002107

วิทยาศาสตร์กายภาพ

Physical Science

3(3-0-6)

2) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 หน่วยกิต

6002101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

Computer Programming I

3(2-2-5)

6002103

หลักการระบบคอมพิวเตอร์

Computer System Concept

3(3-0-6)

6002203

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology

3(3-0-6)

o   กลุ่มวิชาเอกบังคับ 57 หน่วยกิต

1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 12 หน่วยกิต

6002201

การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

Office Automation

3(3-0-6)

6002204

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      

Management Information Systems

3(3-0-6)

6002307

ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology

3(3-0-6)

6002409

ความปลอดภัยและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

Information Systems Security and Audit

3(3-0-6)

2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกิต

6002301

การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

Human-Computer Interaction

3(2-2-5)

6002303

ระบบฐานข้อมูล  

Database System

3(3-0-6)

6002308

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

Information System Analysis and Design

3(3-0-6)

6002310

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

Data Communication and Network System

3(3-0-6)

6002415

ธุรกิจและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

e-Business and e-Commerce

3(3-0-6)

6002424

พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Business Fundamentals for Information Technology

3(3-0-6)

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต

6002102

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

Computer Programming II

3(2-2-5)

6002304

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object-Oriented Programming

3(2-2-5)

6002309

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

Web Programming

3(2-2-5)

6002403

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software Engineering

3(3-0-6)

4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 9 หน่วยกิต

6002202

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Architecture

3(3-0-6)

6002205

ระบบปฏิบัติการ  

Operating System

3(2-2-5)

600230

โครงสร้างข้อมูล

Data Structure

3(3-0-6)

5) กลุ่มประสบการณ์ภาคสนามหรือโครงงาน 6 หน่วยกิต

6002306

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Practicum

0(0-9-0)

นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6002401

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

Information Technology Senior Project I

3(0-6-3)

6002402

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

Information Technology Senior Project I

3(0-6-3)

6002499

สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Co-Operative Education - Information Technology

6(0-18-9)

o   กลุ่มวิชาเอกเลือกให้ เลือกจากวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

1) กลุ่มการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

6002410

การเขียนโปรแกรมขั้นสูง

Advance Programming

3(2-2-5)

6002414

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Application Development for Mobile Devices

3(2-2-5)

6002422

เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

Web Services Technology

3(2-2-5)

2) กลุ่มคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

6002305

คอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer Graphics

3(3-0-6)

6002408

การประยุกต์ใช้สื่อผสม

Multimedia Application

3(2-2-5)

6002421

คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

Advance Computer Graphics and Animation 3 D

3(2-2-5)

3) กลุ่มคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

6002206

หลักการดิจิตอลเบื้องต้น

Introduction to Digital Concept

3(3-0-6)

6002418

วงจรดิจิตอลและการออกแบบระบบลอจิก

Digital Circuit and Logic Design

3(2-2-5)

6002420

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม

Computer Interfacing and Control

3(2-2-5)

4) กลุ่มระบบเครือข่าย

6002404

เทคโนโลยีการให้บริการอินเทอร์เน็ต

Internet Service Technology

3(2-2-5)

6002407

สถาปัตยกรรมแบบรับ-ให้บริการ

Client-Server Architecture

3(3-0-6)

6002423

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

Wireless Network Technology

3(3-0-6)

5) กลุ่มการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

6002207

การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์

Courseware Design and Development

3(3-0-6)

6002405

การศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Internet-Based Distance Learning

3(2-2-5)

6002419

ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม

Authoring System and Programming

3(2-2-5)

6) กลุ่มวิชาเลือกอื่นๆ

6002406

การจัดการศูนย์สารสนเทศ

Information Center Management

3(3-0-6)

6002411

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้และจัดหาคอมพิวเตอร์

Computer Feasibility Study and Procurement

3(3-0-6)

6002412

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Seminar in Information Technology

3(3-0-6)

6002413

หัวข้อพิเศษ

Selected Topics

3(3-0-6)

6002416

การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Information Management

3(3-0-6)

6002417

การใช้โปรแกรมการบริหารโครงการ

Project Management Software

3(2-2-5)

 ·        หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


แผนการศึกษา

แผนการศึกษาปกติ

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

00011xx

วิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

0002101

ภาษาอังกฤษ 1

3(3-0-6)

6002101

การเขียโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

3(2-2-5)

6002103

หลักการระบบคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

6002104

สถิติเบื้องต้น

3(3-0-6)

6002107

วิทยาศาสตร์กายภาพ

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

18


 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

00012xx

วิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(3-0-6)

0002102

ภาษาอังกฤษ 2

3(3-0-6)

0003001

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

600210

การเขียโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

3(2-2-5)

6002105

คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง

3(3-0-6)

6002106

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

18


 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

00011xx

วิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           

3(3-0-6)

0002002

การใช้ภาษาไทย

3(3-0-6)

0002203

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

3(3-0-6)

6002202

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

6002203

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

6002xxx

(วิชาเอกเลือก 1)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

18

 

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

00012xx

วิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(3-0-6)

0002204

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2

3(3-0-6)

6002201

การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักาน

3(2-2-5)

6002204

ระบบสารสนเทศเพื่อกาจัดกา

3(3-0-6)

6002205

ระบบปฏิบัติการ

3(2-2-5)

6002xxx

(วิชาเอกเลือก 2)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

18

 

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

6002301

การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

6002302

โครงสร้างข้อมูล

3(3-0-6)

6002307

ระเบียบวิธีวิจัย

3(3-0-6)

6002309

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

3(2-2-5)

6002310

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

3(3-0-6)

6002xx

(วิชาเอกเลือก 3)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

18

 

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

6002303

ระบบฐานข้อมูล

3(3-0-6)

6002304

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

6002308

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)

6002xxx

(วิชาเอกเลือก 4)

3(3-0-6)

60

2xxx

(วิชาเอกเลือก 5)

3(3-0-6)

6002xxx

(วิชาเอกเลือก 6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

18

 

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่วยกิต

6002306

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

0(0-9-0)

รวมจำนวนหน่วยกิต

0

 

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

6002401

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

3(0-6-3)

6002403

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

6002409

ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)

6002415

ธุรกิจและการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

12

 

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

6002402

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

3(0-6-3)

6002424

พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

xxxxxxx

(วิชาเลือกเสรี 1)

3(3-0-6)

xxxxxxx

(วิชาเลือกเสรี 2)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

12

 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

ให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยแผนการเรียนในปีการศึกษาที่ 1 ถึงปีการศึกษาที่ 3 เหมือนกับแผนการศึกษาปกติ และใช้แผนการเรียนสหกิจศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 4/1 ดังนี้

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

6002403

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

6002409

ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)

6002415

ธุรกิจและการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

3(3-0-6)

6002424

พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

xxxxxxx

(วิชาเลือกเสรี 1)

3(3-0-6)

xxxxxxx

(วิชาเลือกเสรี 2)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

18

 

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

6002499

สหกิจศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ

6(0-18-9)

รวมจำนวนหน่วยกิต

6