หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับผู้ที่จบ ม.6,ปวช. และปวส. (มีแผนการเรียน เสาร์, อาทิตย์) จบ ปวส.สามารถเทียบโอนได้ 51 หน่วยกิต

1. ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.BA. (Business Computer)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาการศึกษา 
     ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  4 ปี โดยใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

5.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านคอมพิวเตอร์และหลักการทางด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการสอนหลักการการทำธุรกิจการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ โดยเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์รวมกับความรู้ทางด้านธุรกิจ เพื่อมีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ การเลือกและจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นทักษะการทำงานเป็นทีม และความรับผิดชอบในการทำงาน

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     2.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
     3.นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
     4.ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
     5.นักพัฒนาเว็บไซต์
     6.ผู้จัดการซอฟต์แวร์
     7.ผู้จัดการฐานข้อมูล
     8.ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
     9.นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์

รายวิชาในหลักสูตร

l หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

       (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

0001101

จิตวิทยาทั่วไป

3

หน่วยกิต

0001102

สังคมวิทยา

3

หน่วยกิต

0001104

พัฒนาความสามารถเพื่อการเปลี่ยนแปลง

3

หน่วยกิต

 0001105     รัฐศาสตร์เบื้องต้น

3

หน่วยกิต

 0001110     ภาวะผู้นำยุคโลกาภิวัฒน์

3

หน่วยกิต

      (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

0001201

ตรรกวิทยา

3

หน่วยกิต

 0001202     ปรัชญา

3

หน่วยกิต

 0001203     มนุษย์กับวรรณกรรม

3

หน่วยกิต

 0001204    ปรัชญาเบื้องต้น

3

หน่วยกิต

 0001205    อารยธรรมเปรียบเทียบ

3

หน่วยกิต

      (3) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

      15

หน่วยกิต

0002002

การใช้ภาษาไทย

3

หน่วยกิต

0002101

ภาษาอังกฤษ 1

3

หน่วยกิต

0002102

ภาษาอังกฤษ 2

3

หน่วยกิต

0002201

ภาษาอังกฤษ 3

3

หน่วยกิต

0002202

ภาษาอังกฤษ 4

3

หน่วยกิต

      (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6

หน่วยกิต

0003101

สถิติเบื้องต้น

3

หน่วยกิต

0003001

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3

หน่วยกิต

 

l หมวดวิชาเฉพาะ   ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มวิชา

     

93

 

หน่วยกิต

 

 

 

     (1) กลุ่มวิชาแกน

33

หน่วยกิต

0001103

จริยธรรมทางธุรกิจ

3

หน่วยกิต

0003102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

3

หน่วยกิต

1011103

การบัญชีเบื้องต้น

3

หน่วยกิต

1011351

การภาษีอากร

3

หน่วยกิต

1012101

หลักการตลาด

3

หน่วยกิต

1013201

การเงินธุรกิจ

3

หน่วยกิต

1014101

หลักการจัดการ

3

หน่วยกิต

1014303

กฎหมายธุรกิจ

3

หน่วยกิต

1014401

การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ

3

หน่วยกิต

5000101

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3

หน่วยกิต

6001301

ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

หน่วยกิต

     

      (2) กลุ่มวิชาเอก

 

60

 

หน่วยกิต

            วิชาเอกบังคับ

48

หน่วยกิต

 

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

 

15

 

หน่วยกิต

6001101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3

หน่วยกิต

6001204

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3

หน่วยกิต

6001304

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3

หน่วยกิต

6001402

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

3

หน่วยกิต

6001403

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

3

หน่วยกิต

 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

 

18

 

หน่วยกิต

6001201

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3

หน่วยกิต

6001202

หลักการทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

หน่วยกิต

6001203

เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ

3

หน่วยกิต

6001303

โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

3

หน่วยกิต

6001305

ระบบฐานข้อมูล

3

หน่วยกิต

6001307

การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

3

หน่วยกิต

 

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

 

9

 

หน่วยกิต

6001103

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจ 1

3

หน่วยกิต

6001302

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจ 2

3

หน่วยกิต

6001306

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

3

หน่วยกิต


 

 

 

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

6

หน่วยกิต

6001102

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม

3

หน่วยกิต

6001401

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

3

หน่วยกิต

         

          วิชาเอกเลือก   ให้เลือกวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า

 

12

 

หน่วยกิต

6001501

โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ

3

หน่วยกิต

6001502

ความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3

หน่วยกิต

6001503

อินเตอร์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3

หน่วยกิต

6001504

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

3

หน่วยกิต

6001505

สัมมนาทางคอมพิวเตอร์

3

หน่วยกิต

6001506

การบริหารโครงการทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

หน่วยกิต

6001507

เทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สาย

3

หน่วยกิต

6001508

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3

หน่วยกิต

6001509

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

หน่วยกิต

6001510

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกสำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

หน่วยกิต

6001511

โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานธุรกิจ

3

หน่วยกิต

6001512

สหกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์

6

หน่วยกิต

l หมวดวิชาเลือกเสรี                                                           6             หน่วยกิต

          ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในหรือนอกคณะโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 129 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาค

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาค

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาคที่

1

0001xxx

วิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

ภาคที่ 2

0001xxx

วิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

 

0002002

การใช้ภาษาไทย

3(3-0-6)

 

0002102

ภาษาอังกฤษ 2

3(3-0-6)

 

0002101

ภาษาอังกฤษ 1

3(3-0-6)

 

0003101

สถิติเบื้องต้น

3(3-0-6)

 

0001103

จริยธรรมทางธุรกิจ

3(3-0-6)

 

1011103

การบัญชีเบื้องต้น

3(3-0-6)

 

6001101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

1014101

หลักการจัดการ

3(3-0-6)

 

6001102

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม

3(3-0-6)

 

6001103

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจ 1

3(2-2-5)

 

 

รวม

18

 

 

รวม

18

 ชั้นปีที่ 2

ภาค

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาค

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาคที่

1

0001xxx

วิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(3-0-6)

ภาคที่ 2

0002202

ภาษาอังกฤษ 4

3(3-0-6)

 

0002201

ภาษาอังกฤษ 3

3(3-0-6)

 

1013201

การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

 

1012101

หลักการตลาด

3(3-0-6)

 

6001202

หลักการทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

 

0003102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

3(3-0-6)

 

6001203

เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ

3(2-2-5)

 

5000101

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

 

6001204

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

 

6001201

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

 

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

 

 

รวม

18

 

 

รวม

18

 ชั้นปีที่ 3

ภาค

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาค

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาคที่

1

0003001

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

ภาคที่ 2

6001301

ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3(3-0-6)

 

1011351

การภาษีอากร

3(3-0-6)

 

6001304

วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)

 

1014401

การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ

3(3-0-6)

 

6001305

ระบบฐานข้อมูล

3(3-0-6)

 

6001302

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจ2

3(2-2-5)

 

1014303

กฎหมายทางธุรกิจ

3(2-2-5)

 

6001303

โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

3(2-2-5)

 

6001307

การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

3(2-2-5)

 

6001xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

 

รวม

18

 

 

รวม

15

 ชั้นปีที่ 4

ภาค

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาค

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาคที่

1

6001401

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

3(3-0-6)

ภาคที่ 2

6001403

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

3(3-0-135)

 

6001306

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

3(2-2-5)

 

6001xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

 

6001402

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

3(3-0-135)

 

6001xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

 

6001xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

 

รวม

15

 

 

รวม

9


แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

      ให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โดยแผนการศึกษาในปีการศึกษาที่ 1 ถึง ปีการศึกษาที่ 3 เหมือนกับแผนการศึกษาปกติ และใช้แผนการเรียนสหกิจศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 4/1 ดังนี้

ภาค

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาค

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาคที่

1

6001401

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

3(3-0-6)

ภาคที่ 2

6001403

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

3(3-0-135)

 

6001306

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

3(2-2-5)

 

6001512

สหกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์

6(0-0-600)

 

6001402

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

3(3-0-135)

 

 

 

 

 

6001xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

 

รวม

15

 

 

รวม

9