หลักสูตรที่เปิดสอน

     คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยปีการศึกษา 2556 มีสาขาวิชาที่เปิดสอนจำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

 ชื่อปริญญาและสาขา
 • ชื่อเต็ม(ภาษาไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อย่อ(ภาษาไทย): บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ): B.B.A. (Business Computer)

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
            135  หน่วยกิต

 

 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Information Technology

 ชื่อปริญญา 
 •ชื่อเต็ม(ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย):  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Information Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
              137  หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเทียบโอน มาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น

วุฒิการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

1.วุฒิการศึกษา ม.6 ต่อระดับปริญญาตรี
2.วุฒิการศึกษา ปวช. ต่อระดับปริญญาตรี
3.วุฒิการศึกษา ปวส. ต่อระดับปริญญาตรี