สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ของคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


https://drive.google.com/file/d/0BzVtPU5ok_RTRDVncFFHQlJMM28/edit?usp=sharing