ประกาศ กฏกระทรวง และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง

 • กำหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 Download
 • นโยบาย หลักการ หลักเกณฑ์ของระบบการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   Download
 • การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา  Download
 • หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ  2553  Download
 • มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  Download
 • มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  Download
 • พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  Download
 • พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2550  Download
 • การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2551  Download
 • การขอให้รับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551  Download
 • การให้อนุปริญญา พ.ศ. 2549  Download
 • การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549  Download
 • การกำหนดลักษณะและพื้นที่ที่ดิน ที่จะใช้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 Download
 • กำหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2549 Download
 • กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 2549 Download
 • กำหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 2549  Download
 • การคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตองแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2549  Download
 • การกำหนดมาตรฐานในการแต่งตั้งคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2549 Download
 • การจัดทำทะเบียนคณาจารย์ประจำ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 2547  Download
 • การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากการบริจาคและการทำบันทึกบัญชีตามแผนใช้จ่าย 2547  Download
 • การรับความช่วยเหลือและการทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน 2547  Download
 • หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2547  Download
 • หลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดจากข้อความโฆษณา 2547 Download