กฏหมายจราจรที่ควรทราบ

พรบ.จราจรทางบก ม. 1-27 ว่าด้วย ทาง, การเดินรถ, ประเภทของรถชนิดต่างๆ
พรบ.จราจรทางบก ม.28-40 ว่าด้วยผู้ขับขี่ ใบขับขี่ คนเดินเท้า
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 1 การใช้รถ หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใช้ทาง
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 1 หมวด 2 การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ หมวด 3  การบรรทุก
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 3 การใช้ทางเดินรถ หมวด 1 การขับรถ
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 3 หมวดที่ 2 การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 3 หมวด 3 การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 3 หมวด 4 การหยุดรถและจอดรถ
พรบ. จราจรทางบก ลักษณะที่ 4 การใช้ทางเดินรถประจำทาง ลักษณะ 5 ข้อกำหนดความเร็วรถ
พรบ.จราจร ลักษณะที่ 6 การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน ลักษณะ 7 รถฉุกเฉิน
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 8 การลากรถหรือการจูงรถ ลักษณะ 9 อุบัติเหตุ 
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 10 รถจักรยาน ลักษณะ 11 รถบรรทุกคนโดยสาร 
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 12 รถแท็กซี่ 
พรบ. จราจรทางบก ลักษณะที่ 13 คนเดินเท้า ลักษณะที่ 14 สัตว์และสิ่งของในทาง 
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 15 รถม้า เกวียนและเลื่อน ลักษณะ 16 เขตปลอดภัย 
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 17 เบ็ดเตล็ด 
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 18 อำนาจของเจ้าพนักงานจราจร และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 19 บทกำหนดโทษ 
พรบ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2522 
พรบ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2529 
พรบ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2535 
พรบ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 
พรบ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542