บริการวิชาการ

กิจกรรมให้บริการวิชาการ "ระบบสารสนเทศกลุ่มยางพารา" คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาค