กิจกรรมคณะ

ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพระดับคณะ

กิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนศรีสังวาลย์

บายศรี รับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2557

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอิสาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์์ RapidMiner Studio

อบรมเชิงปฏิบัติการ Windows Phone Development

กิจกรรมให้บริการวิชาการ "ระบบสารสนเทศกลุ่มยางพารา" คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาค

อบรมการพัฒนาซอฟแวร์บนมือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เบื้องต้น สำหรับบุคลากรและนักศึกษา โดย มาสเตอร์อ