ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
 " เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม "

 ปณิธาน
 " คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่เก่งคิด เก่งทำ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม "

 วิสัยทัศน์
 " บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้น สนใจข้อมูลข่าวสาร รับรู้วิทยาการใหม่ เพื่อให้ทันเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง "

 พันธกิจ

  1. สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณภาพ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นผู้นำของสังคมได้ ตลอดจนการปลูกฝังให้บัณฑิตมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรวม
  2. เสริมสร้างนักศึกษาให้ตระหนักและปฏิบัติตนให้อยู่ในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ศึกษา/ค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อนำมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้มีการศึกษาเพิ่มเติม อบรม สัมมนา สร้างผลงานทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ
  4. ถ่ายโอนองค์ความรู้เพื่อประโยชน์แก่ท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

 วัตถุประสงค์

   1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารการจัดการ เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด
  2. ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหรือสร้างหลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  3. จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  4. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม
  5. ดำเนินการจัดระบบการบริหารสำนักงาน การบริการและประสานงานของสำนักงานคณะให้เป็นที่ประทับใจแก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมีช่วยในการจัดการ