อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  อาจารย์ทองปาน  ปริวัตร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องทำงาน 522

ดร.พลวัชร์  จันทรมงคล
ห้องทำงาน 522


อาจารย์วรินทร์  ไทยรักษ์
ห้องทำงาน 522


อาจารย์พันธวุธ  จันทรมงคล
ห้องทำงาน 522

  อาจารย์จตุรงค์  จิตติยพล
ห้องทำงาน 522  อาจารย์เบญจพร  สัธนรักษาเวศ
ห้องทำงาน 522

  อาจารย์ศรีสมพร โคตะคำ
ห้องทำงาน 522
อาจารย์วีรวิชญ์  เลิศรัตน์ธำรงกุล
ห้องทำงาน 522