อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ห้องทำงาน 521

อาจารย์วิชัย  เศรษฐโชตินันท์
ห้องทำงาน 516


  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ ยามสุข
ห้องทำงาน 222อาจารย์ปิยธิดา ศรีพล
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ห้องทำงาน 521


อาจารย์พรสวรรค์ ชัยมีแรง
ห้องทำงาน 521

อาจารย์สมมาศ สมใจนึก
ห้องทำงาน 521