ผู้บริหารดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
คณบดี


   
 
 อาจารย์พรสวรรค์  ชัยมีแรง
รองคณบดี