ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

    คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2544 โดยได้ย้ายหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากเดิมสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ให้มาสังกัดคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปิดทำการสอน ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2545 (ได้รับอนุมัติหลักสูตร เมื่อ 1 พฤษภาคม 2545) และหลักสูตรเทียบเรียน ในปีการศึกษา 2546 (ได้รับอนุมัติหลักสูตร เมื่อ 1 พฤษภาคม 2546)

     ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและแพร่หลายเข้าสู่ในทุกวงการ ถึงระดับที่กล่าวกันว่าเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศของสังคมมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากเท่าไร ก็ย่อมต้องการความรู้ทางด้านนี้มากเท่านั้น เป็นที่น่ายินดีว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มจำนวนผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีความพยายามที่จะบรรจุวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านนี้ให้มากขึ้นแก่สังคมไทย อย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวยังไม่บรรลุความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากว่าประเทศไทย ยังขาดแคลนครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรีอีกเป็นจำนวนมาก